Home

De kleine stap is een oplossingsgerichte praktijk voor psychologie waarbij de focus ligt op het mentaal welzijn van kinderen, jongeren, adolescenten alsook hun gezin. Bij elke begeleiding gaan we op zoek naar bepaalde sterktes en mogelijkheden van de cliënt en zijn omgeving, ook wanneer deze nog moeilijker zichtbaar zijn.

Wat is de gewenste situatie en hoe kunnen we hier samen naartoe werken?

We leggen de nadruk op het proces van bewustwording, het aanleren van nieuwe vaardigheden alsook het trainen van nieuwe gewoontes en gedrag. Doorheen de therapie worden ook belangrijke concepten geïntegreerd uit andere therapeutische modellen zoals de gedrags- en systeemtherapie. Elke begeleiding wordt steeds opnieuw afgestemd op maat van de cliënt.

“Het maakt niet uit hoe snel je wandelt, vooruit is vooruit”

“Your speed does not matter, forward is forward”

Over mij

Mijn naam is Shakira Ronsmans. Sinds enkele jaren ben ik werkzaam als psychologe binnen het klinische alsook het pedagogische werkveld. Daar ik sinds jongs af aan een grote interesse had voor de ontwikkeling van het kind en zijn psyche, koos ik om af te studeren als kinder- en jeugdpsychologe.

In de praktijk werk ik zowel individueel alsook met het gezin. Het kan zeer effectief zijn om belangrijke personen uit de omgeving van de cliënt in de therapie te betrekken. Ouders maar ook bijvoorbeeld vrienden kunnen een grote rol opnemen als steunfiguur of motivator voor het kind/ jongere. Het is uiteraard steeds afhankelijk van de aanmelding en de soort problematiek of er al dan niet anderen betrokken worden. Bovendien wordt er ook steeds nagegaan of de cliënt en de omgeving hiertoe bereid zijn.

De afgelopen jaren specialiseerde ik mij in het oplossingsgericht werken met kinderen, jongeren en hun ouders. Binnen de therapie wordt de nadruk zoveel mogelijk gelegd bij de cliënt zijn mogelijkheden en wensen. Tijdens de begeleiding ga ik samen met de cliënt verkennen waar eventuele moeilijkheden en valkuilen ervaren worden. Nadien gaan we samen op zoek naar hoe we bepaalde vaardigheden kunnen versterken of aanleren zodat er een andere manier van omgaan met moeilijkheden kan ontstaan. Binnen het proces van oplossingsgericht werken is het belangrijk dat de cliënt en/of zijn omgeving een zekere mate van motivatie heeft om iets te veranderen.

De inhoud van de therapie kan vorm krijgen op verschillende manieren, door middel van psycho-educatie, gesprekstherapie, lichaamsgerichte oefeningen, huiswerkopdrachten, (rollen)spel, tekenen en knutselen. Het belangrijkste bestanddeel is hierbij het voorkeurskanaal van de cliënt. Wat werkt het beste voor wie?

Officieel erkenningsnummer als klinisch psycholoog : 892116591.
Lid van Belgische Federatie van Psychologen
Lid van Vlaamse Vereniging voor Klinische Psychologen